Ochrana osobních údajů (GDPR) ve společnosti JURIS REAL, spol. s r. o.

Ochrana osobních údajů (GDPR) ve společnosti JURIS REAL, spol. s r. o.

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JURIS REAL, spol. s r.o., IČ 26710790, se sídlem Šrobárova 2100/49, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: living@jurisreal.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor, a to např.: jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Jezdinský, právník, tel. 774 335 506, e-mail: jezdinsky@jurisreal.cz.

 

II. Typy shromážděných osobních údajů

Shromažďovány jsou pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb, poptávky po nabízených službách, resp. na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněného zájmu správce. Jde nejčastěji o údaje jako:

 • jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo;
 • údaje z katastru nemovitostí.

V případě některých vybraných služeb (např. právní služby, hypoteční služby, daňové služby atd.) se jedná i o následující další údaje: Adresa trvalého pobytu, doručovací poštovní adresa, datum narození, RČ nebo IČO, číslo bankovního účtu, které obchodní banky, katastrální úřady, civilní soudy nebo finanční úřady přímo vyžadují.

 

III. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. Bez konkrétních osobních údajů není v tomto smyslu možné platně uzavřít či jen sepsat jakoukoliv smlouvu či dokonce plnou moc.
Konkrétně se jedná o následující účely:

 • poskytování developerských služeb;
 • informování o stavu poskytované služby v oblasti developmentu;
 • doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním developmentu.

Vaše e-mailová adresa či telefonní číslo je potřeba pro telefonní či e-mailovou komunikaci a splnění některých konkrétních služeb – např. zasílání informace o stavu Vaší nabídky nebo poptávky, zasílání informace o vývoji nabídek developerských projektů v našem portfoliu.

 

IV. Legální důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“).

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

V. Osobní údaje sdílené s třetími stranami

Některé vybrané služby, jako jsou: Právní služby, daňové služby, hypoteční služby, dražby, resp. výkupy nemovitostí v exekuci, jsou dle platného právního řádu České republiky realizovány ve spolupráci s třetími stranami.
Podle povahy poskytovaných služeb jsou tak sdílené Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým byly zpřístupněny.

Jestliže si klient neobjednal žádnou z našich služeb, která vyžaduje spolupráci se třetí stranou, tak žádná data nebyla logicky samozřejmě nikomu (žádné třetí straně) předána!
Pokud jste jen jako návštěvníci navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o Vašem počítači. Tyto údaje jsou však anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

 

VI. Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude ze strany správce probíhat po dobu účinnosti smlouvy nebo jeho oprávněného zájmu.

 

VII. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Klient má zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech.

 

VIII. Problematika cookies

Pro provoz a zkvalitnění internetových stránek používá provozovatel tzv. cookies. Tyto malé soubory se ukládají do vašeho zařízení prostřednictvím prohlížeče při otevření internetové adresy a umožňují lépe přizpůsobit webové stránky.

Co jsou soubory "cookies"?

Jedná se o malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do vašeho zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky navštívíte, pokud jste tuto funkci v prohlížeči nezakázali nebo pro přístup k webu nevyužíváte anonymní režim prohlížeče. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. oblíbené položky, nastavení filtrů vyhledávání apod.), které pak nemusíte opakovaně zadávat. Dále se využívají pro vytvoření statistik návštěvnosti a chování uživatelů pro provozovatele webu. V cookies neuchováváme žádné osobní údaje, nelze tak identifikovat uživatele jako osobu.

Více informací o cookies naleznete např. na wikipedii. (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).

Jaké cookies se na webu používají?

Cookies na webu společnosti JURIS REAL, spol. s r. o. rozlišujeme na:

 • nutné;
 • preferenční;
 • statistické;
 • marketingové.

Soubory cookie používáme zejména:

 • pro zapamatování preferencí uživatele stránek, identifikaci uživatele v případě přístupu do chráněné sekce, pro analýzu používání stránek, pro analýzu reklamních nástrojů, pro napojení na nástroje sociálních sítí;
 • pro správnou funkčnost chráněné sekce pro uživatele;
 • ke sledování využití stránek, a tím k jejich zkvalitnění a zvýšení výkonu;
 • pro funkce zabezpečeného přenosu dat při procházení webu.

Typy použitých cookie souborů jsou session cookie, cookie prvních stran a cookie třetích stran. Soubory cookie nebudou použity pro žádné jiné účely než výše zmíněné. Využívání cookies můžete upravit v nastavení soukromí vašeho internetového prohlížeče.

Každý, kdo navštěvuje webovou stránku ukládající cookies, musí být v souladu se zákonem o elektronické komunikaci upozorněn na:

 • to, že webová stránka obsahuje cookies;
 • účel použití cookies;
 • možnost vypnutí cookies.

 

IX. Problematika facebooku

Facebookové stránky skupiny JURIS REAL a jejích jednotlivých divizí neslouží pouze k reklamním účelům, nýbrž i k podávání informací o společenských aktivitách jmenované firmy a i osvětové činnosti. Skupina JURIS REAL pak v žádném případě nenese právní odpovědnost za následné zpracování těchto údajů samotnou společností Facebook.

 

X. Infolinka

V případě infolinky zpracováváme pouze údaje klientů, jako jsou: jméno, příjmení, akademický titul, e-mail a telefonní číslo, které vedou k realizací developerského případu. Údaje klientů, kteří nemají o služby naší společnosti zájem, pak vůbec nezpracováváme, nezaznamenáváme, resp. neevidujeme.

 

XI. Ochrana osobních údajů

Správce přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Mezi tato opatření patří:

 • anonymizace osobních údajů;
 • přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby správce;
 • proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 • víceúrovňový firewall;
 • antivirová ochrana a kontrola neoprávněných přístupů.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Odesláním vašich kontaktních údajů skrze některý z našich kontaktních formulářů nebo užíváním webové stránky www.jrliving.cz potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách: www.jrliving.cz.

V Praze dne 18. srpna 2022